MPPI aktivnosti u lipnju 2017. godine

U lipnju 2017. godine realizirane su završne radionice u sklopu Preventivnog programa Modifikacija ponašanja putem igre. Tijekom školske godine najzastupljenije teme rada bila su Komunikacijske vještine, Samopouzdanje i razvoj pozitivne slike o sebi, Tehnike učenja, Odnos prema sebi i drugima, Tolerancija i prihvaćanje različitosti, Nenasilno rješavanje sukoba.

Scroll to Top